Дооцінка ОЗ з нульовою вартістю у податковому обліку

З 2017 року у «високодохідних» платників податку на прибуток змінилися правила відображення в «прибутковому» обліку операцій дооцінки необоротних активів.

Так, у п. 17 П(С)БО 7 вказано: «Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість». Тобто в цьому випадку при переоцінці амортизацію не коригують.

Якщо замортизований об’єкт має ліквідаційну вартість, то формально дооцінку проводять в загальному порядку, тобто визначають індекс переоцінки діленням справедливої вартості об’єкта на його залишкову вартість (у цьому випадку вона дорівнює ліквідвартості). Потім цей індекс множать на первісну вартість об’єкта і суму нарахованої амортизації.

Але (!) застосування цього порядку до повністю замортизованих об’єктів може призвести до неадекватних цифр у балансі.

Тому як альтернативу ми пропонуємо інший варіант переоцінки, який випливає з аналогії з нормами, що встановлюють специфіку переоцінки об’єктів з нульовою залишковою вартістю. При його дотриманні дооцінку замортизованих об’єктів (Дооцінка) з ліквідвартістю можна провести в такому порядку:

Дооцінка = Вспр — Влікв,

де

Вспр  — справедлива вартість об’єкта, грн.

Влікв — раніше встановлена ліквідаційна вартість об’єкта (до дати переоцінки), грн.