Дооцінка ОЗ з нульовою вартістю у податковому обліку

Главная » Статті

Рубрика: Статті

Дооцінка ОЗ з нульовою вартістю у податковому обліку

З 2017 року у «високодохідних» платників податку на прибуток змінилися правила відображення в «прибутковому» обліку операцій дооцінки необоротних активів. Так, у п. 17 П(С)БО 7 вказано: «Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують […]

Читати далі →

Оцінка під час сквіз-ауту (squeeze-out)

Squeeze-out (сквіз-аут) – це процедура обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. Домінуючий контрольний пакет акцій — це пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Процедура squeeze-out передбачає саме право власника домінуючого контрольного пакета простих акцій АТ придбати у міноритаріїв належні їм прості акції за умови направлення […]

Читати далі →

Переоцінка в податковому обліку

З 01.01.17 р. в ПКУ були внесені зміни, що стосуються впливу процедури переоцінки на облік з податку на прибуток. Зокрема, в п.п. 138.3.1 ПКУ передбачено, що для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пунктувизначається вартість ОЗ без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку*. Виходячи з цього, податкову амортизацію згідно з п. 138.3 ПКУ розраховують без урахування переоцінки ОЗ. На думку податківців, переоцінку в податковому […]

Читати далі →

Чи є пандемія COVID-19 суттєвим  фактором, який потребує переоцінки активів?

МСФЗ (IAS36) вимагають тестування на предмет знецінення справедливої  вартості  активів у разі виникнення суттєвих змін, які негативно впливають на суб’єкт господарювання (triggering event). МСФЗ (IAS36) вимагає тестування гудвілу, нематеріальних активів з необмеженим терміном корисного використання і довгострокових активів в рамках сфери застосування при наявності ознак знецінення, або на щорічній основі для гудвілу і нематеріальних активів з необмеженим терміном використання. Гудвіл […]

Читати далі →

Переоцінка основних засобів з метою дотримання нормативу розміру чистих активів акціонерного товариства

Чисті активи – важливий показник для будь-якого акціонерного товариства. Зниження цього показника має негативні наслідки, величину чистих активів потрібно постійно контролювати. ст. 155 Цивільного Кодексу України, регламентує вимоги щодо статутного капіталу (СК) акціонерного товариства (АТ). Вимога перша. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде менша від розміру статутного капіталу, АТ зобов’язане зменшити свій СК […]

Читати далі →

Оцінка під час виходу учасника ТОВ

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» імперативно закріплює, що вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. При цьому не пізніше 30 днів з дня виходу товариство зобов’язане повідомити колишнього учасника про вартість його частки, а також надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. […]

Читати далі →

Дещо про «Звичайну ціну»

ВАРТІСТЬ МАЙНА З МЕТОЮ СТРАХУВАННЯ” ТА ОЦІНЮВАЧІВ „Звичайна ціна”, — саме таку назву має підпункт 1.20. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Редакцію даного підпункту з 1 липня 2004 року було дещо змінено. А саме зазначено, що з метою оподаткування термін „справедлива вартість”, „ринкова вартість”, „чиста вартість реалізації”, які використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та національних стандартах з […]

Читати далі →