Чи є пандемія COVID-19 суттєвим  фактором, який потребує переоцінки активів?

МСФЗ (IAS36) вимагають тестування на предмет знецінення справедливої  вартості  активів у разі виникнення суттєвих змін, які негативно впливають на суб’єкт господарювання (triggering event).

МСФЗ (IAS36) вимагає тестування гудвілу, нематеріальних активів з необмеженим терміном корисного використання і довгострокових активів в рамках сфери застосування при наявності ознак знецінення, або на щорічній основі для гудвілу і нематеріальних активів з необмеженим терміном використання. Гудвіл тестується на рівні одиниці, яка генерує грошові потоки (CGU), і являє собою тестування, що порівнює балансову вартість CGU з сумою її очікуваного відшкодування, яка є найбільшою з вартості у використанні (VIU) або справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття (FVLCD).

Найбільша проблема при оцінці для фінансової звітності, що була викликана економічним впливом пандемії COVID-19, полягає в визначені, знецінилися певні активи підприємства чи ні

Слід визначити, чи є економічний вплив пандемії COVID-19 достатнім, щоб вона стала тригером для вашого бізнесу. Ініціююча подія може включати в себе

 1. стійке зниження вартості акцій публічної компанії;
 2. погіршення макроекономічних і галузевих умов,
 3. безпосередньо впливати на компанію; і зниження її грошових потоків, особливо в порівнянні з попередніми очікуваннями.

Основні тривожні сигнали будуть пов’язані з тестуванням активів на знецінення. Аудитори зосередять увагу на методах визначення показників, які використовуються для визначення того, чи є пандемія тригером, і, як наслідок, потреба  переоцінки активів.

Вартість будь-якої інвестиції є функцією трьох ключових вихідних даних:

 1. прогнозованих грошових потоків, пов’язаних з інвестиціями,
 2. очікуваного зростання прогнозованих грошових потоків
 3. ставки дисконтування для визначення поточної вартості майбутніх грошових потоків

Щоб врахувати додатковий ризик COVID-19 в оцінках, необхідне коригування прогнозів грошових потоків.  Або, як альтернативний варіант додавання спеціальних надбавок за ризик до ставок дисконтування.

Підвищену невизначеність найкраще визначити за допомогою аналізу на основі сценаріїв, який потягне за собою:

 • побудову грошових потоків, очікуваних за кожним сценарієм,
 • оцінку фактора ймовірності, пов’язаного з кожним із сценаріїв.

У періоди, коли безризикові ставки здаються аномально низькими через втечу спекулятивних інвесторів і грошово-кредитну політику НБУ, яка тягне за собою значні інтервенції на ринках суверенних боргових цінних паперів та / або проведення політики низьких (аж до від’ємних) процентних ставок,

Істотне спотворення прибутковості суверенного боргу може вплинути  на  довгострокову прибутковість за рахунок зниження премій, які більше не відображають ринкові очікування довгострокової  інфляції; і навіть довести короткострокову реальну прибутковість до від’ємного рівня ( нижче 0,0%), який більше не буде відображати тимчасову вартість грошей і неявно передбачає, що реальні темпи зростання економіки в цілому будуть негативними.

У зв’язку з цим аналітики по оцінці рекомендують розглянути можливість нормалізації безризикової ставки. Під «нормалізацією» ми маємо на увазі оцінку безризикової ставки, яка з більшою ймовірністю відображає стійку середню прибутковість за довгостроковими державними облігаціями. Оцінка нормализованної безризикової ставки може бути виконана кількома способами, включаючи просте усереднення і різні методи накопичення.

 

Наша компанія в своїх роботах демонструє розуміння вимог до оцінки згідно з МСФЗ (IAS36), а також ключових областей, що викликають увагу аудиторів. Ми можемо допомогти вам у багатьох областях, в тому числі:

 1. Розподіл гудвілу по генеруючим одиницям.
 2. Практичне розуміння нюансів вимог тесту на знецінення IAS36 і його застосування.
 3. Розрахунок справедливої ​​вартості за вирахуванням витрат на вибуття одиниці, яка генерує грошові потоки
 4. Оцінка справедливої ​​вартості активів з необмеженим терміном корисного використання та інших активів, що підпадають під сферу застосування МСФЗ (IAS36), які генерують грошові потоки, в значній мірі незалежні від потоків грошових коштів інших активів.